Política de privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

New Veterinary Group S.L. l'informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través de la website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de New Veterinary Group SL, els dades consten a l'encabezamiento.Estos fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de New Veterinary Group SL, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de New Veterinary Group S.L.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que New Veterinary Group S.L. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que solicite.El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de info@vetalliance.cat

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a New Veterinary Group S.L. podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de New Veterinary Group S.L. Atès el caràcter confidencial de la informació, Vè. No podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a info@vetalliance.cat

3. MESURES DE SEGURETAT

New Veterinary Group S.L. l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.El usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que New Veterinary Group SL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

4. MENORS D'EDAT

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. New Veterinary Group S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor. New Veterinary Group S.L. no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer New Veterinary Group S.L. aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

New Veterinary Group S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.